Sundays

08:00 Holy Communion at St John's Markyate

10.15 Holy Communion at St John's, Markyate

18:00 Evening Worship (see evening worship page)

    Weekdays

    10:00 Weds, Holy Communion, St John's, Markyate

    10:00 Fri, Holy Communion, St John's, Markyate